Skip to content

Jsou Olympijské hry skutečně vrcholem sportu?


Olympiády probíhají v moderní podobÄ› již po desetiletí. Vznikly z původních olympijských her, které probíhaly ve starovÄ›kém Řecku, aÄkoliv s nimi mají jen velmi, velmi málo spoleÄného. MÄ›lo by se jednat o oslavu sportu, o souboje tÄ›ch nejlepších s nejlepšími v jednotlivých sportovních odvÄ›tvích. SkuteÄnost vÅ¡ak ukazuje, že tomu tak není, alespoň ne v takové podobÄ›, jak si to Äasto pÅ™edstavujeme. HlavnÄ› pak v nÄ›kterých odvÄ›tvích.

 

olympijské kruhy

 

StaÄí se podívat například na jezdectví. SkuteÄnÄ› je zde hlavní metou olympiáda, nebo spíše například Velká Pardubická, Grand National, Kentucky Derby a podobnÄ›? Zde samozÅ™ejmÄ› záleží na úhlu pohledu, na tom, Äeho si více ceníme. Je vÅ¡ak pravdou, že vÄ›tÅ¡inou si necení ani tak vítÄ›zství na olympiádÄ›, jako spíše na nÄ›které z výše uvedených soutěží.

 

StejnÄ› tak tomu je i s fotbalem a hokejem. I pro hráÄe tÄ›chto sportů není vÄ›tÅ¡inou nejvÄ›tším snem dostat se na olympiádu, nýbrž například hrát první ligu nebo na mistrovství svÄ›ta za svou zemi. Olympijské hry jsou zde spíše podružné. To ostatnÄ› můžeme vidÄ›t i na sestavách týmů, kde Äasto chybí nÄ›kteří nejlepší hráÄi.

 

některé z olympijských sportů

 

Dále je potÅ™eba uznat také to, že tyto hry ovlivňuje i politika. Jedná se například o vyÅ™azení nÄ›kterých problematických zemí, v posledních letech o Rusko Äi BÄ›lorusko, které mají zákaz na tÄ›chto hrách startovat, Äi spíše jejich sportovci mají zakázáno startovat pod ruskou vlajkou. Místo ní mohou startovat pod vlajkou jiného státu, pokud si to domluví.

 

V neposlední Å™adÄ› je dobré se podívat, v jakých zemích se olympijské hry pořádají, zvláštÄ› v posledních letech. VÄ›tÅ¡inou to je tam, kde jsou režimy spíše blíže autokracii Äi diktátorství, spíše než klasické demokracii. Je to proto, že jejich pořádání stojí hodnÄ› penÄ›z, a mnoho zemí nechce dávat tolik penÄ›z, případnÄ› je ani nemají. Je vÅ¡ak otázkou, zda bychom právÄ› tyto státy mÄ›li v tomto podporovat.

 

Zda je tedy olympiáda skuteÄnÄ› oslavou sportu, necháme jen na vás. Je vÅ¡ak vidÄ›t, že odpovÄ›Ä není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát.