Skip to content

Je první láska důležitá?


PÅ™edstava, že vztah teenagerům vydrží do konce života, je pÅ™inejmenším naivní. Je sice hezké že víte že vaÅ¡im prarodiÄům a rodiÄům ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů vztah vydržel celý život, ale je potÅ™eba si uvÄ›domit že dřív byly rozvody nepřípustné a lidí obecnÄ› hodnÄ› pÅ™i svých rozhodováních brali ohled na to, co by na to Å™ekli ostatní. A tak spolu lidé zůstávali i v nefunkÄních vztazích až do smrti.

DneÅ¡ní doba je uvolnÄ›nÄ›jší a rozvody jsou velice Äasté. Bohužel pro rodiny, spousta rodin je neúplných a dÄ›ti jsou vychovávány v nevhodných prostÅ™edích. Je to díky snadnému rozvodu, za který vás nikdo soudit nebude. Rozvedení budete za chvilku a spousta párů takto razantnÄ› Å™eší i sebemenší problémy, protože nového partnera si mohou najít bÄ›hem pár minut pomocí sociálních sítí.

pár láska

První láska je ale nezapomenutelná aÅ¥ už byl vztah dobrý nebo Å¡patný. Alespoň zpoÄátku vztahu ÄlovÄ›k cítil jisté vzruÅ¡ení, protože Å¡lo o nÄ›co zcela nového, co do té doby neznal. Mladí se vzájemnÄ› poznávali, získávali první sexuální zkuÅ¡enosti, a na to vÅ¡echny ÄlovÄ›k nezapomene. V drtivé vÄ›tÅ¡inÄ› případů tyto vztahy nevydrží a rozpadnou se po pár mÄ›sících, ale urÄitÄ› nikdy nezapomenete na to, jak vám s první lískou bylo, aÅ¥ už Å¡lo o letní lásku na táboÅ™e nebo o první vztah na Å¡kole.

I první láska nás formuje. NauÄili jsme se jak navazovat vztahy s opaÄným pohlavím, uÄili jsme se dobývat toho druhého a udržovat vztah. SamozÅ™ejmÄ› vás první vztah nenauÄí Å™eÅ¡it problémy do konce života ani vás nenauÄí dÄ›lat kompromisy v důležitÄ›jších rozhodnutích než která jste Å™eÅ¡ili v pubertÄ›, jako kam se pojede na výlet, ale je to první krok do dospÄ›lého života.

květiny pár

Pokud jste nyní v pozici rodiÄů a máte doma dospívající dÄ›ti, urÄitÄ› už i ony zaÄínají Å™eÅ¡it první lásky. RozhodnÄ› jim nic nezakazujte a zkuste s nimi mít otevÅ™ený vztah – jednoduÅ¡e se chovejte tak jak byste chtÄ›li, aby se vaÅ¡i rodiÄe ve stejné situaci chovali k vám. Díky tomu jim možná vztah vydrží tÅ™eba až do vysoké.